การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานบริการพนักงานเปล  ค้นหาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการบริการ   โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปราสาทตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเปล   จำนวน  80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วน  คือข้อมูลทั่วไป และแบบตรวจสอบคุณภาพการบริการ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ  0.69  เก็บข้อมูลตัวอย่างระหว่างวันที่  10 มกราคม  2551  ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยพบว่า  ด้านพฤติกรรมการบริการ  ความคิดเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความสะอาด และตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มาก  ร้อยละ  65.0    เจ้าหน้าที่เวรเปลมีการทำความสะอาดและตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง  ด้าน การส่งผู้ป่วยผิดแผนก  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ คิดว่า เข้าใจในลำดับขั้นตอนการให้บริการมาก  ร้อยละ  46.3 ,เจ้าหน้าที่เวรเปลต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนในการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านการประชุมชี้แจงของหน่วยงาน ทุกๆ เดือน  ด้านพฤติกรรมการให้บริการ  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่คิดว่า มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มาก  ร้อยละ 92.5,   เจ้าหน้าที่เวรเปลได้รับทราบระเบียบการแต่งกายในการขึ้นปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีมพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท

จากการค้นพบข้อมูล สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานการให้บริการผู้ป่วยได้ดังนี้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องมีความปลอดภัย  นิ่มนวล  ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ตามแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพฤติกรรมบริการที่ดี      มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง  ประเมินสภาพผู้ป่วยตามความเหมาะสม  ส่งผู้ป่วยผิดแผนกจะต้องมีการทบทวนคำสั่งก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ  สิ่งของผู้ป่วย  ประสานงานระหว่างแผนกรับ-ส่งผู้ป่วยปลายทาง มีการติดตามพฤติกรรมคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ   ญาติ  และหน่วยงานอื่นมากที่สุด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close