การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยการศึกษาย้อนหลังในมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลปราสาทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2550 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากสมุดจดรายงานการคลอด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ มารดาครรภ์เดี่ยวอายุครรภ์เมื่อคลอด 37-42 สัปดาห์ โดยทารกมีชีวิตแบ่งกลุ่มศึกษา ได้แก่มารดาที่คลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม จำนวน 150 ราย และกลุ่มควบคุม ได้แก่ มารดาที่คลอดบุตรน้ำหนัก 2,500กรัมขึ้นไปจำนวน 150 ราย ซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Chi-square test

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-34 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงส่วนน้อย รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ส่วนใหญ่ ตั้งครรภ์ครั้งแรก มีส่วนน้อยที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนดและมีโรคประจำตัวร่วมขณะตั้งครรภ์ ซึ่งโรคร่วมที่พบขณะตั้งครรภ์คือโรคความดันโลหิตสูง  

จาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส และภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ อายุ จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด โรคร่วมขณะตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของเลือด น้ำหนักที่เพิ่มตลอดการตั้งครรภ์ และภาวะมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close