การวิจัยเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง (c/s)  นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง     กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้คลอดด้วยวิธีผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลปราสาท จำนวน    197  ราย  ซึ่งเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แบบบันทึกการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา   ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่  สหสัมพันธ์อย่างง่าย( Simple correlation)  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ 0.05

                          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องคือ ระยะเวลาการผ่าตัดคลอด  ส่วนปัจจัยด้าน   อายุ  อาชีพ    การฝากครรภ์   ระยะการมีน้ำเดิน  โรคร่วมขณะตั้งครรภ์  น้ำหนักก่อนคลอด ลำดับการตั้งครรภ์    ความเข้มข้นเลือดไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง    

                             จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น  ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อความพร้อม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป   ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด และ สภาวะของทารกในครรภ์    รวมทั้งการเตรียมพร้อมของทีมผ่าตัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close