การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการเรียกใช้ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วย Urgent และ Emergent ในเขตอำเภอ ปราสาทมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของผู้ป่วยกลุ่ม Emergent และUrgent ในเขตอำเภอปราสาท  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราสาทโดยสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 371 คน  จากเวชระเบียนข้อมูลการรักษา ในระหว่างวันที่  1  -  21   ธันวาคม  2550    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกข้อมูลการรับบริการ

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 77.6,  มีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ92.5, โดยเฉลี่ยเป็นผู้ป่วย Urgent ร้อยละ 93.5,  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มารับบริการเองสูงถึง ร้อยละ 81.1, ลักษณะการเจ็บป่วยที่เรียกใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ร้อยละ 92.2, ผู้รับบริการในโรงพยาบาลปราสาท มีผู้ป่วยประเภท Emergent  คิดเป็นร้อยละ 6.5, การเรียกใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์นเรนทร1669 คิดเป็น ร้อยละ14.8,  และการเรียกผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล คิดเป็น ร้อยละ 1.9, โดยซึ่งสรุปได้ว่า  ประชากรในเขตพื้นที่ อำเภอปราสาท มีการรับรู้และเรียกใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินน้อย

จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในหน่วยงานสาธารณสุข ของการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับ หากมีการประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบเชิงรุก และเผยแพร่ช่องทางในการเรียกใช้ เช่น โทรศัพท์ หมายเลข 1669 วิทยุสื่อสาร และอาสาสมัครแจ้งเหตุ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ประชากรเห็นความสำคัญของการรับรู้และการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเพิ่มและการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ (Preventable dead) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ    ประชากรในเขตพื้นที่ รวมไปถึงจัดตั้งหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานเพิ่มเติมในจุดพื้นที่ ที่ไม่มีจัดตั้งหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐาน เพื่อการใช้บริการที่ครอบคลุม และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close