การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กที่มีไข้แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาท  จ. สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ การกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กที่มีไข้  ศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีไข้และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมามารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ กลุ่มตัวอย่างคือพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง ที่พาบุตรหลานมารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็ก  ด้านความรู้ในการดูแลเด็กที่มีไข้ ด้านเจตคติ  และด้านพฤติกรรมในการดูแลเด็กที่มีไข้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และ ทดสอบความเชื่อมั่นของ(Reliability)โดยวิธีอัลฟาของครอนบาค(Cronbach’ Coefficiency Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.62 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่ chi – square test 

      ผลการวิจัยพบว่ามีอุบัติการณ์ การกลับมารักษาซ้ำคิดเป็นร้อยละ 36.7  ความรู้ของผู้ปกครอง พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความรู้ต่ำร้อยละ 55  มีเพียงส่วนน้อยที่มีระดับความรู้สูงร้อยละ 13.3   เจตคติของผู้ปกครอง พบว่าส่วนใหญ่มีระดับเจตคติสูงร้อยละ 51.7  มีเพียงส่วนน้อยที่มีเจตคติระดับต่ำร้อยละ 5.0 และพฤติกรรมของผู้ปกครอง  พบว่าส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 83.3 

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการกลับมารักษาซ้ำพบว่าไม่มีปัจจัยใดมีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของเด็กที่มีไข้

      จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาโดยพยาบาลควรเน้นให้ความรู้เรื่องโรคเกี่ยวกับเด็กที่ค้นพบใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะไข้และการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง ควรเน้นพัฒนาทักษะในการดูแลเด็กขณะอยู่บ้านเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลบุตร โดยจัดกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ จัดให้มีระบบบริการสายด่วนให้คำปรึกษานอกเวลา โดยมีพยาบาลเป็นผู้ให้คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close