การวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก และเปรียบเทียบคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกจำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยชาย หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยหลังคลอด      หอผู้ป่วยเด็ก และห้องคลอด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 42 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก แบบสอบถามเจตคติของพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก และแบบสอบถามคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)โดยวิธีครอนบาค (Cronbach’s Coefficiency Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.73 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่  17 ธันวาคม 2550 – 25 มกราคม 2551  วิเคราะห์โดยให้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่ t-test และ F-test  

      ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก อยู่ในระดับดี และตัวแปรด้านรายได้มีผลต่อการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรด้านอายุราชการ ประสบการณ์ แผนกที่ปฏิบัติงาน และจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดในแผนก ไม่แตกต่างกัน

      จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกให้มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลการให้ระงับความรู้สึกผู้ป่วยและการผ่าตัดเป็นไปด้วยความราบรื่น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นพยาบาลห้องผ่าตัดจึงควรมีการตรวจวัดคุณภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังพบว่าตัวแปรด้านรายได้มีผลทางบวกต่อคุณภาพการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ดังนั้นหน่วยงานควรมีการเสนอแนะให้มีการจัดประกวดให้รางวัลอาจในรูปของเงิน หรือของรางวัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยมีการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกมีคุณภาพมากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close