การวิจัยเชิงพรรณนา เรื่อง ความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการจำแนกตามปัจจัยต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ(ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) และพนักงานเวชกิจฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.00 – 24.00 น. ในหน่วยงานหอผู้ป่วยชาย หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยเด็ก หอผู้ป่วยหลังคลอด ห้องคลอด ห้องผ่าตัด งานส่งเสริมสุขภาพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 64 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการ และแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นของเนื้อหา (Reliability)โดยวิธีครอนบาช (Cronbach’s Coefficiency Alpha)  มีค่าเท่ากับ 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่  3 – 31 มกราคม 2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ t-test และ F-test

    ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อพยาบาลตรวจการอยู่ในระดับปานกลาง และตัวแปรต่าง ๆ ในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปราสาท ระดับ(ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอื่นๆ) แผนกที่ปฏิบัติ รายได้ต่อเดือน และจำนวนครั้งในการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (16.00 – 24.00 น.) ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน

          จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลปราสาทโดยการพัฒนาความสามารถของพยาบาลเวรตรวจการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านการนิเทศ ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเน้นการพัฒนาในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์  รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทของพยาบาลเวรตรวจการ ในหอผู้ป่วยเด็ก ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยหลังคลอด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และงานอื่น ๆ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close