นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  กล่าวอาศิรวาทเปิดงานและมอบรางวัลแด่  IDOL  NURSE  3 ด้าน

          1. SMART  NURSE       นางผ่องใส  ฮึกเหิม

          2. PUBLIC  NURSE      นางสาววรางศรี  งามมาก

          3. ESB  NURSE           นางสาวศิริรัตน์  สุรพรพิชิต

พยาบาลดีเด่นด้านต่างๆ

โรงพยาบาล

        1. นางสาววรางศรี  งามมาก       พยาบาลดีเด่นสาขาหัวหน้างานระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ

        2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข            พยาบาลดีเด่นสาขาปฏิบัติการระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

        1. นางมนทกานต์  โฉมกูล          พยาบาลดีเด่นสาขาบริหารระดับปฐมภูมิ

        2. นางอังคนา  บุตรรักษ์            พยาบาลดีเด่นสาขาปฏิบัติการระดับปฐมภูมิ

        3. นางอ่อนศรี  สุขกาย             พยาบาลดีเด่นสาขาเกียรติคุณระดับปฐมภูมิ