โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยเทคนิค Psycho - Show โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2559วันที่  7-9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก