ลำดับ ชื่อองค์กร เบอร์โทร เบอร์โทร มือถือ
1 เลขาผู้อำนวยการ 1272 - -
2 คลินิกตา 1309 1315 -
3 เคาเตอร์ห้อง LAB/ห้องบริจาคเลือด 1302 1298 -
4 ห้องบัตรตึกใหม่ 1317 - -
5 ศูนย์เปล (ตึกใหม่) 1329 - -
6 ประชาสัมพันธ์ 0 - -