รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ  วันที่ 18 สิงหาคม 59  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์