ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่องการรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ