นางพฤกษชาติ ทบแป ได้รับลางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation สาขาพยาบาล รพศ./รพท. 2 ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุชภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 ณ สยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ