ราคากากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงและการกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

2 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องออกบัตรคิว) จำนวน 1 รายการ

3. เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางปอด จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องผสมอากาศออกซิเจน (Oxygen Blender) จำนวน 4 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf