เนื่องจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ของทุกปี  เป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Awareness Day)  และคนไทยตายจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำเป็น วาระชาติให้มีการลดใช้ยาปฏิชีวินะ 3 กลุ่มโรค คือ "หวัด-ท้องเสีย-แผล” กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปราสาท  จึงได้จัดงานภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์ “สัปดาห์  รู้รักษ์  ตระหนักใช้ ยาปฏิชีวนะ” ระหว่าง 23-27 พฤศจิกายน 2558  โดยพิธีเปิดงานวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  ลานหน้าศูนย์จำหน่ายอาหารของโรงพยาบาล ซึ่งตรงกับวันตลาดนัดสีเขียวด้วย   เป้าหมายเพื่อให้ความรู้และสร้างความตะหนักให้แก่ผู้มารับบริการ  เจ้าหน้าที่ และผู้มาซื้อสินค้าตลาดนัดสีเขียว