วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.

อำเภอปราสาท นำโดยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และนางสมโบว์ ฉัตรดำรง รองผู้บัญชาการเหตุการณ์

เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท