23 พ.ค.61 เวลา 13.30 น. นายประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับ พ.อ.สงคราม  โชคชัย  ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และคณะเจ้าหน้าที่ ที่มาศึกษาดูงานโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)”

เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งผู้มารับบริการในโรงพยาบาลให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีพฤติกรรมที่ดีต่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศและมติทั่วโลก โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี