โรงพยาบาลปราสาท ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง