โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

           รับมอบโดย นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทและคณะ

1.คุณจิรภัทร  ศิริเลิศเกรียงไกร  ร้านปราสาทโอสถ บริจาค เตียงนอน 1 ชุด

2.คุณจิราเดช ศิริเลิศเกรียงไกร  ร้านปราสาทโอสถ บริจาค เตียงนอน 1 ชุด

3.คุณจิรายุ  ศิริเลิศเกรียงไกร  ร้านปราสาทโอสถ บริจาค เตียงนอน 1 ชุด

4.คุณธนาธิป  คุณสุพรรณี  จันทรภัคดี  ร้านฟ้าใส บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์