วันที่ 9 เมษายน 2561  : นำโดยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท ได้ดำเนินการทบทวน ซักซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน, แผนรับอุบัติเหตุหมู่, แผนรับสาธารณภัยต่างๆ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานและคณะกรรมการทุกทีม เพื่อเปิดศูนย์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการในห้วงสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2561 นี้ 

ข้อความข่าวโดย : ทีมเลขาศูนย์ปฏิบัติการด้านแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท