เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อการป้องกันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3