วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา09.00-12.00น.  นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์, นางสมโบว์ ฉัตรดำรง และคณะกรรมการ EOC คปสอ.ปราสาท ร่วมรับการนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)อำเภอนำร่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลากร คปสอ.ปราสาท