วันที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น.นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท                                         ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”และมอบโล่/เกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่

ที่มีผลงานวิชาการ และ การปฏิบัติงานดีเด่น ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท