โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบคู่(Couple counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 

                                                           วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560   ประจำปีงบประมาณ 2561