รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจที่ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.