พระอธิการเชือน  มหาวิโร (ร่วมทวี) วัดโคกละเวีย ม.7 ต.โคกยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์  จัดทำโรงทาน เพื่อให้ความอนุเคราะห์แก่ ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปราสาท โดยจัดอาหารมาในวันที่ 24 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาลปราสาท  โดยมี  นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี