โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรม  big cleaning day  วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ประมวลไทย งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม big cleaning day และมอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการการทำกิจกรรม big cleaning day  และ 5ส.

ทุกหน่วยงานโดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปทำ 5 ส.ในหน่วยงาน