วันที่ 29  กันยายน 2558 โรงพยาบาลปราสาท  โดยกลุ่มงานเวชกรรสังคม จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกังแอน การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส และการประชุมสามัญ ชมรม อสม.กังแอน ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท