โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบ oral presentation ระดับดี ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการนำเสนองานวิจัย แบบ oral presentation ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ผลงานเรื่องการพัฒนาการดำเนินการป้องกันอุบัติทางถนน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560 นำเสนอโดยนางพฤกษชาติ ทบแป พยาบาลวิชาชีพ จากกลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผ่านการคัดเลือก "ระดับดี" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้เป็นตัวอย่างและขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไป