นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  คณะบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทและประชาชน  ร่่วมกันบริจาคเงิน  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  ยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ในการนี้นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  และคณะ  ได้นำสิ่งของไปส่งมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคอำเภอปราสาท  รับมอบส่ิงของโดย      นายวีระเกียรติ  รัมณีย์รัตนากุล  นายอำเภอปราสาท