รพ.ปราสาท รับทีม Coach จาก สอวพ.ในโครงการ  DSC HIV STI ปี 2560