เมื่อวันที่  20  กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมอิมแพค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี  

นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  รับมอบกิตติกรรมประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสถานบำบัดยาเสพติด จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมอิมแพค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี