วันที่ 21 กันยายน 2558  นพ.ยุทธนา พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศน์ เขต9 ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์