โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์

1.คุณอำนาจ  ศิริเลิศเกรียงไกร ร้านปราสาทโอสถ บริจาค Suction 2 เครื่อง

2.คุณวินัย คุณวิยะดา ศิริเลิศเกรียงไกร ร้านรวมเกษตร บริจาค Suction 1 เครื่อง ฟูกลม 1 ชุด

3.คุณคณิษร คุณาธิติกุล,คุณศิริชัย เตียถาวรชัย,คุณธณวัช เอี้ยวเหล็ก  บริจาค ฟูกลม 1 ชุด

4.คุณแม่เสาวณีย์  ทนกล้า บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน

5.ครอบครัวชื่อดำรงรักษ์  บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน

6.คุณยายกระแสร์  มาลัยกนก บริจาค ฟูกลม 1 ชุด Walker 1 ชิ้น รถเข็นนั่ง 1 คัน โถนั่ง 1 ชิ้น