กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาให้ เจ้าหน้าที่รพ.สต.วันที่ 29-30 มิถุนายน2560