กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมระหว่าง 24-30 มิถุนายน 2560 "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร"