วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก. ชาวอำเภอปราสาท ส่วนราชการ อสม.ตำบลกังแอน ตำบลบ้านพลวง ตำบลปราสาทททนง ประชาชน..ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร