านประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลปราสาท นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธิ


มอบรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลปราสาทมอบรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลปราสาทท่านนายอำเภอปราสาทมอบรางวัลให้ผู้ทำความดีนายกเทศมนตรีตำบลกังแอนมอบรางวัลให้ผู้ทำความดี