เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลปราสาท แพทย์หญิงสิรินันท์ คงสัตยกุล พร้อมด้วยหน้าฝ่ายหัวหน้างานร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลกำปอด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา