โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณ คุณพ่อเค่งซง  แซ่เตีย บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท

คุณพ่อทองใบ - คุณแม่ซิวจวง  ไกรรณภูมิ (ร้านฟ้าไทย) บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท

บริจาคให้ศูนย์ Long Term Care โรงพยาบาลปราสาท