ประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข" ระหว่างวันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์