วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์ คณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องการเผ้าระวังโรค,ผลิตภัณฑ์สุขภาพชายแดน และการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งได้มีการประชุมพัฒนาเครือข่ายชายแดนสาธารณสุข