วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ   เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า มูลค่ารวม  ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด