วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จัดซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ มีทักษะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการขึ้น