โรงพยาบาลปราสท ขอขอบคุณ หจก. นิคมปิโตรเลียมและ บจ.ปราสาทปิโตรเลียม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปราสาท มูลค่า 100,000 บาท โดยมี นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เป็นผู้รับมอบ