ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย

1. นางพฤกษชาติ  ทบแป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปราสาท รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาวิจัยทางการพยาบาล

2. นางสาวพรทิพย์ บุญรอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปราสาท รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บริหารการพยาบาลในระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย ระดับทุติยภูมิ

3. นาสาวมลฤดี ยืนยาว พยาบาลดีเด่นด้านปฏิบัติการพยาบาล