วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลปราสาทได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี มาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ