ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่องการรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ บัดนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้สอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว