ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 บัดนี้ และได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2558 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่ผ่านกาสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองมารายงานตัว ในวันที่ 1 เมษายน