N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 admin 11 อ่าน.
2 แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี admin 26 อ่าน.
3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 admin 18 อ่าน.
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา admin 231 อ่าน.
5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 admin 43 อ่าน.
6 ราคากลางจ้างเหมาถมที่ลานจอดรถ จำนวน 3 รายการ admin 88 อ่าน.
7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 admin 34 อ่าน.
8 นายประมวล ไทยงามศิลป์ ประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการการทุจริต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. mav 125 อ่าน.
9 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 85 อ่าน.
10 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 89 อ่าน.
11 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น mav 74 อ่าน.
12 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for injection ขนาด 1,000 ml. จำนวน 36,000 ขวด admin 76 อ่าน.
13 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for Irrigation ขนาด 1,000 ml.จำนวน 30,000 ขวด admin 51 อ่าน.
14 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for injection ขนาด 100 ml. จำนวน 36,000 ขวด admin 46 อ่าน.
15 เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก mav 88 อ่าน.
16 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ mav 105 อ่าน.
17 4 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ กล่าวเปิดงาน mav 81 อ่าน.
18 23 พ.ค.61 เวลา 13.30 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ mav 107 อ่าน.
19 ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง mav 140 อ่าน.
20 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ทำพิธีเปิดงาน Big Cleaning Day ทาสีตึกสูญญตา mav 96 อ่าน.
21 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 124 อ่าน.
22 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. mav 108 อ่าน.
23 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท mav 130 อ่าน.
24 แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 98 อ่าน.
25 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1002 อ่าน.
26 โครงการรวมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ mav 162 อ่าน.
27 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 130 อ่าน.
28 โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561 mav 210 อ่าน.
29 เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการในห้วงสงกรานต์ mav 123 อ่าน.
30 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ admin 902 อ่าน.
31 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ admin 261 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ admin 147 อ่าน.
33 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 108 อ่าน.
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 78 อ่าน.
35 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 71 อ่าน.
36 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ admin 225 อ่าน.
37 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วความรายเดือน admin 721 อ่าน.
38 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 247 อ่าน.
39 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 170 อ่าน.
40 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย admin 141 อ่าน.
41 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร admin 275 อ่าน.
42 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทงหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 163 อ่าน.
43 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 98 อ่าน.
44 ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ admin 96 อ่าน.
45 โรงพยาบาลปราสาทรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา admin 5221 อ่าน.
46 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจ admin 128 อ่าน.
47 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องกระตุกหัวใจฯ admin 113 อ่าน.
48 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ admin 117 อ่าน.
49 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย mav 396 อ่าน.
50 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 224 อ่าน.
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล khom 98 อ่าน.
52 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ admin 123 อ่าน.
53 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 140 อ่าน.
54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 148 อ่าน.
55 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์จำนวน 1เครือง admin 134 อ่าน.
56 รับการนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ mav 320 อ่าน.
57 ขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 67 รายการ admin 201 อ่าน.
58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณ๊เป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 305 อ่าน.
59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 159 อ่าน.
60 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 336 อ่าน.
61 งาน 100ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลปราสาท mav 401 อ่าน.
62 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ admin 142 อ่าน.
63 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 268 อ่าน.
64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ100 ปีการสาธารณสุขไทย และ36 ปีโรงพยาบาลปราสาท mav 322 อ่าน.
65 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 341 อ่าน.
66 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร admin 207 อ่าน.
67 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 5 รายการ admin 190 อ่าน.
68 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 253 อ่าน.
69 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ admin 163 อ่าน.
70 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาทและคณะลงพื้นที่ลงเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท mav 263 อ่าน.
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 242 อ่าน.
72 เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข( EOC ) mav 303 อ่าน.
73 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา admin 396 อ่าน.
74 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 4 รายการ admin 185 อ่าน.
75 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 139 อ่าน.
76 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ admin 153 อ่าน.
77 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง admin 161 อ่าน.
78 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง admin 142 อ่าน.
79 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 9 เครื่อง admin 157 อ่าน.
80 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 188 อ่าน.
81 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก admin 175 อ่าน.
82 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ mav 366 อ่าน.
83 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา admin 245 อ่าน.
84 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) mav 353 อ่าน.
85 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปลูกต้นการบูร ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย mav 345 อ่าน.
86 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ filter element G8 admin 154 อ่าน.
87 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์แถบตรวจปัสสาวะ 13 แถบ admin 140 อ่าน.
88 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ในงานเคมีคลินิกจำนวน 6 รายการ admin 156 อ่าน.
89 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 265 อ่าน.
90 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี mav 254 อ่าน.
91 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ (น้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด) admin 165 อ่าน.
92 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ admin 164 อ่าน.
93 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ admin 170 อ่าน.
94 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 132 อ่าน.
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล admin 163 อ่าน.
96 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้ข้างเตียง จำนวน 40 หลัง admin 169 อ่าน.
97 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา 6 รายการ admin 172 อ่าน.
98 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา 11 รายการ admin 155 อ่าน.
99 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก 9 รายการ admin 105 อ่าน.
100 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ admin 149 อ่าน.
101 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ admin 148 อ่าน.
102 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติจำนวน 2 รายการ admin 153 อ่าน.
103 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Fillter element G8 admin 145 อ่าน.
104 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2561 admin 151 อ่าน.
105 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมราชการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 294 อ่าน.
106 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 218 อ่าน.
107 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์อทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. mav 229 อ่าน.
108 แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin 159 อ่าน.
109 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 144 อ่าน.
110 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดสามราษฏร์นุกูล ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 371 อ่าน.
111 ราคากลางเครื่องตรวจ วินิจฉัยการได้ยิน admin 148 อ่าน.
112 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ปราสาท ออกประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา,บริจาคอวัยวะที่ รพ.สต.ทัพไทย mav 238 อ่าน.
113 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๗๐% ประจำปี2561 admin 217 อ่าน.
114 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร mav 319 อ่าน.
115 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 751 อ่าน.
116 วัดโคกละเวีย ม.7 ต.โคกยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดทำโรงทาน mav 286 อ่าน.
117 งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ mav 299 อ่าน.
118 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร mav 291 อ่าน.
119 คปสอ.ปราสาท เปิดศูนย์ EOC วันที่ 19 ตุลาคม 2560 mav 249 อ่าน.
120 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน admin 809 อ่าน.
121 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 288 อ่าน.
122 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค admin 469 อ่าน.
123 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 admin 478 อ่าน.
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 733 อ่าน.
125 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ khom 233 อ่าน.
126 งานแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ mav 514 อ่าน.
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ khom 481 อ่าน.
128 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 285 อ่าน.
129 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 206 อ่าน.
130 โรงพยาบาลปราสาทร่วมสืบสานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี?60 mav 411 อ่าน.
131 โรงพยาบาลปราสาท จัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน mav 320 อ่าน.
132 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนหลายตำแหน่ง admin 9102 อ่าน.
133 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา admin 1320 อ่าน.
134 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ khom 394 อ่าน.
135 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมิน khom 252 อ่าน.
136 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 2369 ดอก mav 383 อ่าน.
137 โรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระดับดี mav 307 อ่าน.
138 รับการเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการอำเภอป้องกันอุบัติเหตุทางถนน DHS RTI/RTI team (ระดับประเทศ) mav 267 อ่าน.
139 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท บุคลากร และประชาชนร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย mav 312 อ่าน.
140 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg Evohaler จำนวน 7,740 ขวด admin 297 อ่าน.
141 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี" และปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ mav 372 อ่าน.
142 รพ.ปราสาท รับทีม Coach จาก สอวพ.ในโครงการ DSC HIV STI ปี 2560 mav 280 อ่าน.
143 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารย์ (ด้านชุมชน) : ปี 2560 mav 307 อ่าน.
144 ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องหัตถการและห้องตรวจคลินิกตา จำนวน 1 โครงการ khom 288 อ่าน.
145 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร mav 329 อ่าน.
146 รับคณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว mav 304 อ่าน.
147 โครงการปลูกดาวเรือง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 278 อ่าน.
148 "เติมพลังใจ ใส่พลังงาน พบผู้บริหาร 100%" mav 265 อ่าน.
149 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับมอบกิตติกรรมประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสถานบำบัดยาเสพติด mav 295 อ่าน.
150 พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 365 อ่าน.
151 18 ก.ค. 2560 ตัวแทนศปถ.อ.ปราสาท รับโล่ห์รางวัลระดับเขตจากท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สธน.เขต9 mav 292 อ่าน.
152 ขอความร่วมมือจนท.ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการลดการตีตรา ใน รพ.ปราสาท mav 366 อ่าน.
153 "เติมไฟใส่ปุ๋ย" โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักคิด นักเขียน mav 336 อ่าน.
154 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจถวายในหลวง รัชกาลที่9" mav 274 อ่าน.
155 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 350 อ่าน.
156 กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาให้ จนท.รพ.สต.วันที่ 29-30 มิ.ย.2560 mav 244 อ่าน.
157 "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" mav 229 อ่าน.
158 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 478 อ่าน.
159 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 351 อ่าน.
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 347 อ่าน.
161 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.. admin 325 อ่าน.
162 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกชาวอำเภอปราสาท พร้อมหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์ mav 266 อ่าน.
163 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 275 อ่าน.
164 CUP ปราสาท รับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 mav 384 อ่าน.
165 ประกาศสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. admin 280 อ่าน.
166 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 365 อ่าน.
167 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ admin 219 อ่าน.
168 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ admin 209 อ่าน.
169 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ mav 305 อ่าน.
170 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท khom 450 อ่าน.
171 สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 209 อ่าน.
172 รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง admin 348 อ่าน.
173 ลงติดตาม และประเมินผลความพร้อมของหน่วยงานในสุรินทร์ mav 357 อ่าน.
174 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธิ mav 572 อ่าน.
175 สอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมท่อระบบก๊าซทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 247 อ่าน.
176 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ admin 216 อ่าน.
177 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา admin 223 อ่าน.
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ admin 203 อ่าน.
179 รพ.ปราสาทผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ ปี 2559และชาวคปสอ.ปราสาทอีก23แห่ง mav 294 อ่าน.
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) admin 255 อ่าน.
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA admin 212 อ่าน.
182 รับศึกษาดูงาน รพ.ลดโลกร้อน จากรพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 mav 393 อ่าน.
183 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลปราสาท admin 270 อ่าน.
184 ประชุมติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 admin 409 อ่าน.
185 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 246 อ่าน.
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 248 อ่าน.
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ admin 257 อ่าน.
188 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและระดับชำนาญการพิเศษ admin 427 อ่าน.
189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง admin 248 อ่าน.
190 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทด้วยความยินดียิ่ง admin 616 อ่าน.
191 ติดตามเยี่ยมด่านชุมชนต่อยอดสู่ด่านครอบครัว ที่บ้านกันตาลหาร ม.6 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ admin 379 อ่าน.
192 ร้อยรักร้อยดวงใจ ผูกใจสัมพันธ์ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ ทุกร้อยยิ้ม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำ... admin 387 อ่าน.
193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 258 อ่าน.
194 ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก admin 245 อ่าน.
195 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 417 อ่าน.
196 ประกาศสอบราคาเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง admin 330 อ่าน.
197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เภสัชกร admin 350 อ่าน.
198 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป admin 11419 อ่าน.
199 ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน admin 277 อ่าน.
200 โรงพยาบาลปราสาท ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 352 อ่าน.
201 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักพื้นอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 โครงการ admin 285 อ่าน.
202 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 110 รายการ admin 379 อ่าน.
203 การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18 mav 383 อ่าน.
204 วันที่16 มีนาคม 2560 ทีมงาน EMS ข่ายปราสาทร่วมเป็นวิทยาการฝึกทักษะ CPR ให้เด็กนักเรียน mav 331 อ่าน.
205 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 255 อ่าน.
206 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานแพทย์ตำบลกังแอน จำนวน 1 โครงการ admin 250 อ่าน.
207 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 265 อ่าน.
208 ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง admin 263 อ่าน.
209 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดสวมแบบอ้อมชนิดไร้สาย admin 327 อ่าน.
210 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเภสัชกร admin 436 อ่าน.
211 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป admin 485 อ่าน.
212 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง admin 334 อ่าน.
213 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 377 อ่าน.
214 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 327 อ่าน.
215 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตร admin 436 อ่าน.
216 ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพdicomหรือส่งเข้าระบบpacs admin 305 อ่าน.
217 การอบรมโครงการจิตแจ่มใส ห่างไกลอาการเมื่อยล้า ปีงบประมาณ2560 mav 430 อ่าน.
218 โรงพยาบาลปราสาท รับเงินบริจาค ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ mav 421 อ่าน.
219 โรงพยาบาลปราสทมีคามประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุก่อสร้างคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง admin 377 อ่าน.
220 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลปราสท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 370 อ่าน.
221 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 348 อ่าน.
222 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 398 อ่าน.
223 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ admin 399 อ่าน.
224 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จำนวน 1 โครงการ admin 352 อ่าน.
225 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 333 อ่าน.
226 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 admin 648 อ่าน.
227 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 407 อ่าน.
228 โรงพยาบาลปราสาทมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลปราสาทเพื่อ admin 420 อ่าน.
229 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆในโรงพยาบาล... admin 395 อ่าน.
230 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา admin 870 อ่าน.
231 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 admin 499 อ่าน.
232 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา admin 467 อ่าน.
233 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร admin 428 อ่าน.
234 ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 427 อ่าน.
235 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 375 อ่าน.
236 27 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลปราสาทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 640 อ่าน.
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร khom 409 อ่าน.
238 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ khom 391 อ่าน.
239 ราคากลางเตียงผู้ป่วย 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 401 อ่าน.
240 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด admin 477 อ่าน.
241 โรงพยาบาลปราสาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต่ำแหน่าง เภสัชกร admin 508 อ่าน.
242 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา urea และ น้ำยา creatinine admin 355 อ่าน.
243 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแทพย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด admin 375 อ่าน.
244 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม HbA๑C admin 355 อ่าน.
245 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์ จำนวน 50 กล่อง admin 347 อ่าน.
246 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา ตรวจวิเคราะหร์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด admin 348 อ่าน.
247 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 472 อ่าน.
248 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ admin 431 อ่าน.
249 รับสมัครนักเรียนทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ khom 425 อ่าน.
250 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 997 อ่าน.
251 โรงพยาบาลปราสท ขอขอบคุณ หจก. นิคมปิโตรเลียมและ บจ.ปราสาทปิโตรเลียม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปราสาท admin 518 อ่าน.
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ประกอบการร้านสดวกซื้อ admin 494 อ่าน.
253 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 404 อ่าน.
254 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างงานปรับดินปูพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดินหลังอาคาร ๖ ชั้น ๑ โครงการ admin 384 อ่าน.
255 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมทำห้องกายภาพ จำนวน ๑ โครงการ admin 298 อ่าน.
256 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 370 อ่าน.
257 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต admin 2950 อ่าน.
258 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร้านกาแฟ khom 479 อ่าน.
259 โรงพยาบาลปราสาทขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด admin 697 อ่าน.
260 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ร่วมแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย admin 613 อ่าน.
261 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เนื่องจาก admin 544 อ่าน.
262 คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ปราสาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2559 admin 516 อ่าน.
263 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ admin 608 อ่าน.
264 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ admin 598 อ่าน.
265 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท เรื่อง ขอเลื่อนการพิจารณาผลและประกาศผลผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ admin 555 อ่าน.
266 ตามที่โรงพยาบาลปราสาท ได้มีประกาศจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง.. admin 464 อ่าน.
267 ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ บุคลากรของโรงพยาบาลปราสาททุกคนขอทำงานในวันหยุดราชการถายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม admin 466 อ่าน.
268 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอราคา(ร้านสะดวกซื้อ) admin 465 อ่าน.
269 ด้วยโรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ ใน รพ.ปราสท admin 538 อ่าน.
270 ระเบียบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2559 admin 512 อ่าน.
271 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม admin 457 อ่าน.
272 ประกาศการสรรหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ admin 798 อ่าน.
273 โรงพยาบาลปราสาท จัดพิธีกรรมแซนโฏนตา เพื่อร่วมสืบสานประเภณี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 admin 523 อ่าน.
274 โรงพยาบาลปราสาทจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ admin 583 อ่าน.
275 กรมควมคุมโรคมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ RTI อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 437 อ่าน.
276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราวรายเดือน khom 4598 อ่าน.
277 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอกราบขอบพระคุณ พระครูกิติธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม admin 483 อ่าน.
278 0.9% Sodium Chloride Solution For Irrigation ขนาด 1,000 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 448 อ่าน.
279 ทีมโรงพยาบาบลปราสาท สุรินทร์ จัดบูทนำเสนอผลงานเด่นที่มิราเคิลแกรนด์ งานครบรอบ 42 ปีกรมควบคุมโรค admin 497 อ่าน.
280 ขอขอบคุณผู้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปราสาท มิถุนายน 2559 admin 499 อ่าน.
281 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาPhenytoin (Dilantin?) SR 100 mg.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) admin 459 อ่าน.
282 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา.. admin 1386 อ่าน.
283 ประกวดราคา หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 180 กล่อง admin 446 อ่าน.
284 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 3123 อ่าน.
285 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด admin 459 อ่าน.
286 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน khom 34138 อ่าน.
287 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ khom 422 อ่าน.
288 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ admin 408 อ่าน.
289 รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.ปราสาท admin 535 อ่าน.
290 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 413 อ่าน.
291 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 444 อ่าน.
292 ศปถ.อำเภอปราสาทร่วมกับ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์และช่อง7สีถ่ายทำสกู๊ปข่าวถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปราสาทและ admin 622 อ่าน.
293 ด้วยจังหวัดสุรินทร์(โรงพยาบาลปราสาท)มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ admin 444 อ่าน.
294 นางพฤกษชาติ ทบแป ได้รับลางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุชภาพที่ 9 admin 537 อ่าน.
295 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 1084 อ่าน.
296 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการได้ โดยไมีเสียค่าใช้จ่าย 408 อ่าน.
297 5 สิ่งที่ควรระวังหน้าฝน 380 อ่าน.
298 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการ 1163 อ่าน.
299 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 619 อ่าน.
300 รู้จักเขาใจพาลูกห่างไกลจาก โรคมือเท้าปาก 411 อ่าน.
301 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ admin 505 อ่าน.
302 โรงพยาบาลปราสาทได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% admin 534 อ่าน.
303 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ประจำปี 2559 admin 588 อ่าน.
304 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง admin 519 อ่าน.
305 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ admin 1914 อ่าน.
306 ราคากากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน admin 633 อ่าน.
307 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 970 อ่าน.
308 สอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง admin 461 อ่าน.
309 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ เตียงผู้ป่วย 2 ไกด์มีราวพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 32 หลัง admin 581 อ่าน.
310 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง admin 2030 อ่าน.
311 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยพยุงร่างกายสำหรับฝึกเดิน จำนวน 1 เครื่อง admin 468 อ่าน.
312 ประกาศสอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์+CVR,Aline จำนวน 3 เครื่อง admin 471 อ่าน.
313 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 898 อ่าน.
314 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท .. admin 1947 อ่าน.
315 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ - วันผู้สูงอายุ admin 740 อ่าน.
316 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1242 อ่าน.
317 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ admin 503 อ่าน.
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องปั่นฮีมาโตคริต admin 570 อ่าน.
319 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 526 อ่าน.
320 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง admin 378 อ่าน.
321 ราคาค่าก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและรั้วคาบอยสองชั้น โรงพยาบาลปราสาทสาท admin 459 อ่าน.
322 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรม รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ admin 733 อ่าน.
323 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 admin 647 อ่าน.
324 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง.. admin 853 อ่าน.
325 ราคากลางเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 รายการดังนี้ admin 516 อ่าน.
326 ราคากลางหัวจ่ายออกซิเจนและหัวจ่ายสูญญากาศ จำนวน 2 รายการดังนี้ admin 458 อ่าน.
327 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี admin 700 อ่าน.
328 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด admin 627 อ่าน.
329 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1264 อ่าน.
330 ราคากลางชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย admin 550 อ่าน.
331 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ ฯ admin 465 อ่าน.
332 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รถมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส admin 537 อ่าน.
333 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 459 อ่าน.
334 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 877 อ่าน.
335 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ admin 1138 อ่าน.
336 ราคากลางครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า admin 538 อ่าน.
337 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง admin 4161 อ่าน.
338 รพ.ปราสาท รับคณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแทพย์ admin 813 อ่าน.
339 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1253 อ่าน.
340 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและ admin 615 อ่าน.
341 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2558 และพิธีทำบุญตักบาตร admin 1001 อ่าน.
342 ประกาศผลสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ admin 1280 อ่าน.
343 สอบราคาจัดซื้อจ้างเหมาทาสีอาคารตึกผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด admin 601 อ่าน.
344 โครงการรณรงค์ "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฏิชีวนะ" admin 786 อ่าน.
345 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1161 อ่าน.
346 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 995 อ่าน.
347 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 703 อ่าน.
348 ประกาศรายชื่อผู้สัมครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 746 อ่าน.
349 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา admin 1681 อ่าน.
350 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงานยื่นใบสมัคร admin 689 อ่าน.
351 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 787 อ่าน.
352 รพ.ปราสาทเข้าร่วมประชุมและลงนามในกฏบัตร(mou)ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ admin 629 อ่าน.
353 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาท ให้บริการฟรี !! ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน admin 673 อ่าน.
354 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 1016 อ่าน.
355 เปิดโครงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน admin 737 อ่าน.
356 โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกังแอน admin 658 อ่าน.
357 รพ.ปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย admin 2769 อ่าน.
358 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอปราาท จังวัดสุรินทร์ admin 588 อ่าน.
359 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ admin 665 อ่าน.
360 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองมารายงานตัว admin 739 อ่าน.
361 สอบราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องทำคลอดสูญญากาศ admin 520 อ่าน.
362 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ admin 477 อ่าน.
363 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นธนาคารเลือด admin 498 อ่าน.
364 เอกสารเพิ่มเติมประกาศสอบราคา 3 รายการ admin 487 อ่าน.
365 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน admin 591 อ่าน.
366 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ admin 569 อ่าน.
367 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 665 อ่าน.
368 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก admin 627 อ่าน.
369 ประกาศผลสอบคัดเลือก admin 762 อ่าน.
370 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เรื่องการจัดการขยะ admin 531 อ่าน.
371 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 615 อ่าน.
372 ประกาศผลการสอบคัดเลือดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 715 อ่าน.
373 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี admin 495 อ่าน.
374 รับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา admin 507 อ่าน.
375 ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข admin 473 อ่าน.
376 โรงพยาบาลปราสาทร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2558 admin 593 อ่าน.
377 โรงพยาบาลปราสาทรับคณะศึกษาดูงาน รพ.กำปอด admin 865 อ่าน.
378 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ รายการเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นแบบ Manual admin 716 อ่าน.
379 ตารางการออกรับบริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน admin 563 อ่าน.
380 ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท admin 600 อ่าน.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close